İşletmemiz aşağıdaki davranış kurallarında belirtilen çalıştırma ilkelerine uymayı kabul eder.

* Zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi;

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

* Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaş altında işçi çalıştırmamayı

* Disiplin/ Kötü muamele ve Tacizin Önlenmesi

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik tacizya da zorlamaya izin vermemeyi,

* Çalışma Saatlerinin belirlenmesi

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasını,

* Ücret ve ödemeler

Kanunlar ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,ILO standartlarına göre asgari geçim standardını sağlamayı

* Ayrımcılığın önlenmesi

Kişileri ırk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, renk, hamilelik, yaş, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esasalarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

* İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanlarının iş sağlığı iş uygulamalarına katılımın sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,

* Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterilmesi

Çalışanların sendikaya veya diğer tür işçi birlikleri yapma haklarına uymayı

* Çevre kirlenmesinin önlenmesi

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

* Gümrük mevzuatına uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek tedbirler almayı,

* Etik iş davranışları

Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermemeyi,

* Tedarikçilerle ilişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

* Yönetim sistemi

Fetih Plastik üst yönetimi, israf ve kirliliğin önlenmesi, çevre, kalite ve iş sağlığı ve iş güvenliğinin birbiri ile entegre olmuş sistemler olarak sürekli geliştirilip uygulanması çalışanların tam katılımı ile gerçekleştireceği için, eğitim ve motivasyona büyük önem vermekte ve kaynak ayırmaktadır. Herhangi bir iç ve dış şikayetlerinde şikayet eden kişiye olumsuz davranmamayı ve misilleme yapmamayı, Sosyal uygunluk, İş sağlığı ve iş güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan SA 8000 yönetim sistemi standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi ,taahhüt eder.